Vēsture

Lietišķās valodniecības institūta vēsture

RTU Svešvalodu katedru nodibināja 1958. gadā. Gadu gaitā Svešvalodu katedra mainīja gan nosaukumu, gan vadību un struktūru. 90. gadu sākumā Svešvalodu katedra ieguva nosaukumu Valodu institūts (VI).  2011. gada 1. jūnijā Valodu institūts tika pārdēvēts par Lietišķās valodniecības institūtu. Pēc Latvijas iestāšanās Eiropas Savienībā Lietišķās valodniecības institūtam ir īpaša nozīme studiju procesā, jo tādējādi tiek veicināta studējošo un absolventu konkurētspēja darba tirgū Latvijas, Eiropas un pasaules mērogā.

RTU Lietišķās valodniecības institūtam ir atbilstoša bāze un pieredzes bagāti mācībspēki, kas var apmācīt topošos inženierus mašīnzinību, loģistikas, enerģētikas, materiālzinātņu, informācijas tehnoloģiju, telekomunikāciju, būvniecības, arhitektūras un pilsētplānošanas, vides zinātņu, inženierekonomikas un citās nozarēs. Gadu gaitā RTU Lietišķās valodniecības institūta mācībspēki ir uzkrājuši lielu pieredzi zinātniski tehniskās valodas un nozaru terminoloģijas mācīšanā, tehnisko tekstu tulkošanas metodikas izstrādē un pilnveidošanā. Lietišķās valodniecības institūtā mācību procesu nodrošina 43 docētāji: profesori, docenti, lektori un asistenti. 

Akadēmiskā personāla atlase un atjaunošana notiek regulāri. Liela nozīme šajā procesā ir pasniedzēju tālākai izglītībai maģistratūrā un doktorantūrā. Pašlaik doktorantūrā studē septiņi lektori. Apmācības un kvalifikācijas paaugstināšana notiek akadēmiskajam personālam piedaloties starptautiskajās konferencēs, semināros un projektos (Latvijā, Lielbritānijā, Vācijā, Polijā, Spānijā, Norvēģijā, Igaunijā u.c.), mācoties dažādos kursos Britu Padomē un Gētes institūtā, piedaloties citu organizāciju darbā, veicot konsultanta praktisko darbu. Viens no būtiskiem mācību spēku zinātniskās, pētnieciskās un metodiskās darbības rādītājiem ir viņu publikācijas un dalība starptautiskajās konferencēs un semināros. Akadēmiskais personāls kvalifikācijas paaugstināšanas laikā un pētnieciskajā darba iegūtās atziņas iestrādā mācību procesā. 

Syndicate content