Svešvalodas maģistra studiju programmās

Svešvalodas maģistrantiem

Svešvalodas studiju priekšmetu programmas maģistrantiem pamatojas uz padziļinātu, integrētu angļu valodas prasmju kompleksu un radošu apguvi saistībā ar izvēlēto profesionāli akadēmisko studiju specialitāti un zinātniskā darba virzienu. Svešvalodas kursa apguvēji apgūst verbālās un neverbālās komunikācijas iemaņas, attīsta prasmi pārliecināt, kritiski novērtēt sevi un citus cilvēkus, kā arī prasmi pareizi novērtēt komunikatīvo situāciju un kontekstu.

Vairākums nodarbību tiek organizētas kā semināri, kuros maģistrantiem aktīvi jāiesaistās. Studenti raksta ziņojumus, referātu, tēzes, kopsavilkumus, organizē un vada diskusijas, iesaistās debatēs, simulē prezentācijas, u.c. Maģistra studiju programmu studenti:

  • iepazīst zinātniskā un populāri zinātniskā stila izklāsta iezīmes, zinātniskā darba uzbūves un rakstīšanas pamatprincipus;
  • iepazīstas ar dažādiem terminoloģijas avotiem, kā arī ar terminu datu bāzes veidošanas principiem;
  • iemācās individuāli veidot savas nozares terminu datu bāzi;
  • iepazīstas ar biznesa un juridisko terminoloģiju, aktivizē un nostiprina tās lietošanu;
  • apgūst iemaņas izvēlēties tēmai atbilstošu zinātnisko un uzziņu literatūru, leksikonus, enciklopēdijas;
  • iemācās risināt docētāja izvirzīto problēmu, saprotot to, meklējot risinājumu, secinot, pārbaudot un novērtējot sasniegto rezultātu un tā ieguves procesus;
  • iemācās izvirzīt darba mērķus, formulēt uzdevumus, hipotēzi un secinājumus.

Maģistra studiju programmās ietverto svešvalodu studiju priekšmetu saturs izveidots atbilstoši Eiropas Padomes raksturotajam "Augstākā līmeņa valodas lietotāja" C1 līmenim, bet iekļaujot papildmoduļus studējošajiem ar C2 līmeņi. Valodas prasmes līmenis tiks ierakstīts absolventa diplomā.

 

Syndicate content