Maģistra darbs

Maģistra darbs

Lai parādītu tulkošanas profesionālās iemaņas un pētīšanas prasmes atbilstoši Profesijas standartam (PS 0103) un valsts reglamentam par maģistra grādu, studentiem jāizstrādā un jāaizstāv maģistra darbs.

Maģistra darbs ir individuāls pētnieciskais darbs tulkošanas studiju nozarē. Tas sastāv no teorētiskās, analītiskās un praktiskās daļas, kā arī sniedz atbilstošu izvēlētā temata teorijas un metodoloģijas izpēti. Izpētes jomas varētu būt: tulkošanas teorijas aspekti, tulkošanas vēsture, tulkošanas tehnoloģijas, korpuslingvistika un teksta analīze. Maģistra darbs var būt saistīts ar profesionāliem jauninājumiem.

Maģistra darba mērķi ir:

  • nodrošināt iespēju studentam patstāvīgi pielietot teorētiskās zināšanas praktiski;
  • novērtēt studenta teorētisko sagatavotību tehniskajā tulkošanā un viņa praktisko iemaņu līmeni;
  • attīstīt un pilnveidot studenta patstāvīgā darba iemaņas un spējas publiski aizstāvēt darba rezultātus;
  • nostiprināt studenta prasmi analizēt aktuālas problēmas tehniskajā tulkošanā;
  • attīstīt tulkošanas problēmu identificēšanas un atrisināšanas prasmes, kā arī akadēmiskās prezentācijas prasmes.

Maģistra darba tēmu saraksts tiek sastādīts un apstiprināts Lietišķās valodniecības institūta Padomes sēdē. Izvēlēto tematu students norāda iesniegumā un iesniedz Lietišķās valodniecības institūta administrācijai ne vēlāk kā pedējā semestra trešajā nedēļā. Vienlaicīgi iesniegumā students lūdz apstiprināt darba zinātnisko vadītāju. Ja studentam ir priekšlikumi par darba zinātnisko vadītāju, iesniegumā var minēt iespējamā maģistra darba zinātniskā vadītāja vārdu, uzvārdu un ieņemamo amatu. Ja šāds priekšlikums netiek saņemts, maģistra darba zinātnisko vadītāju apstiprina struktūrvienības vadītājs nedēļas laikā pēc iesnieguma saņemšanas. Gadījumos, kad maģistra darba tulkojamais materiāls prasa no studenta padziļinātas vai kādas speciālas zināšanas, var tikt pieaicināts atbilstošos jautājumos kompetents konsultants (jāsaskaņo ar Lietišķās valodniecības institūta vadītāju, izsakot šādu lūgumu savā iesniegumā).

Students precizē un saskaņo izvēlēto tematu ar maģistra darba vadītāju, vienojas par darba plānu. Izvēlēto tematu studentam ir jāpaziņo struktūrvienībai nedēļas laikā pēc zinātniskā vadītāja apstiprināšanas.

Lai veicinātu maģistra darba izstrādāšanas savlaicīgumu un ritmiskumu, Lietišķās valodniecības institūta direktore ieceļ konsultatīvās pārbaudes pasniedzēju, kurš pēc struktūrvienības sēdē apstiprināta grafika pārbauda katra studenta darbu. Pārbaudes rezultāti tiek ņemti vērā RTU Lietišķās valodniecības institūta Padomes sēdē, lemjot par studenta pielaišanu pie darba aizstāvēšanas.

Gadījumā, ja pilnībā noformēts darbs netiek iesniegts noteiktā termiņā, struktūrvienības vadītājam ir tiesības atlikt aizstāvēšanu uz nākošo studiju semestri vai gadu.

Syndicate content