Promocijas darba aizstāvēšana

Latvijas Universitātes Valodniecības zinātņu nozares promocijas padomes atklātā sēdē 2011. gada 1. jūnijā docente Marina Platonova is aizstāvējusi promocijas darbu "Terminu darināšana un lietošana tematiskajā laukā 'vide un ekoloģija': kontrastīvā analīze (angļu un latviešu valodā)" un viņai tika piešķirts filoloģijas doktora (Dr. philol.) zinātniskais grāds valodniecības zinātņu nozares sastatāmās valodniecības apakšnozarē.