Centralizētā eksāmena saturs, norise un prasības

Centralizēto eksāmenu svešvalodā drīkst kārtot studenti, kas ir sekmīgi izpildījuši šādas prasības:

  • nokārtoja 2 ieskaites (1. un 2. studiju semestrī);
  • nokārtoja 2 leksiski-gramatiskos testus (3. studiju semestrī);
  • sagatavoja 2 prezentācijas uz patstāvīgās lasīšanas materiālu bāzes (3. studiju semestrī);
  • iesniedza 3 pozitīvi novērtētās esejas (3. studiju semestrī).

Centralizētais eksāmens sastāv no divām daļām:

Pirmā daļa sastāv no:

  1. Argumentētas esejas - 200 vārdi (45 min);
  2. Mutveida runas prasmju pārbaudes:

2.1. Studenta monologruna par savam studiju profilam atbilstošu tēmu (3 min). Studenta monologrunas uzdevumā ietvērti 4-5 atslēgas vārdi.

2.2. Studenta-pedagoga dialogruna, vai studenta-studenta dialogruna. Tās pamatā problēmsituācijas risinājums par programmā ietvērtu vispārēja rakstura tēmu (3 min).

Otrā daļa sastāv no:

  1. Uzdevumiem teksta jēgas izpratnei (40 min) - Lasāmā materiāla apjoms - 2 teksti, kopā 5000 iespiedzīmes;
  2. Klausīšanas prasmju pārbaudes (30 min), t.sk.: 
  • 2 uzdevumi autentiskā teksta (ziņojums, lekcija u.c.) jēgas izpratnei, pareizās atbildes izvēle no 3 dotajiem variantiem (15 min);
  • 2 uzdevumi detalizētai teksta (sarunas, dialoga) izpratnei - īsu atbilžu sniegšana, izlaisto vārdu ievietošana (15 min).