Bakalaura darbs

Bakalaura darbs ir patstāvīgs rakstveidā noformēts teksta tulkojums no angļu/vācu valodas dzimtajā valodā. Teorētiskā daļā tas ir pamatots ar noteiktas tulkošanas teorijas problēmas vai kāda aspekta analīzi. Bakalaura darbu students var izstrādāt tikai pēc visu “Tehniskā tulkošana” studiju programmas prasību izpildes.

 Bakalaura darba mērķi ir:

  • nodrošināt iespēju studentam patstāvīgi pielietot teorētiskās zināšanas praktiski;
  • novērtēt studenta teorētisko sagatavotību tehniskajā tulkošanā un viņa praktisko iemaņu līmeni;
  • attīstīt un pilnveidot studenta patstāvīgā darba iemaņas un spējas publiski aizstāvēt darba rezultātus;
  • nostiprināt studenta prasmi analizēt aktuālas problēmas tehniskajā tulkošanā;
  • apliecināt studenta kompetences un prasmes, kā arī teorētisko un praktisko sagatavotību mācībām augstākās izglītības nākamajā posmā.

Bakalaura darbam jāatbilst šādām prasībām:

  • tam jābūt teorētiskas vai konkrētas praktiskas problēmas patstāvīgam analītiskam pētījumam;
  • darbs jānoformē atbilstoši metodisko norādījumu noteiktām prasībām;
  • darba teorētiskajai daļai jābūt saskaņotai ar darba nosaukumu, kā arī ar bakalaura darba praktisko daļu.

Bakalaura darba tematu students izvēlas no bakalaura darbu tematu saraksta vai piedāvā citu. Izvēlēto tematu students norāda iesniegumā un iesniedz Lietišķās valodniecības institūta administrācijai ne vēlāk kā devītā semestra trešajā nedēļā. Vienlaicīgi iesniegumā students lūdz apstiprināt darba zinātnisko vadītāju. Ja studentam ir priekšlikumi par darba zinātnisko vadītāju, iesniegumā var minēt iespējamā bakalaura darba zinātniskā vadītāja vārdu, uzvārdu un ieņemamo amatu. Ja šāds priekšlikums netiek saņemts, bakalaura darba zinātnisko vadītāju apstiprina struktūrvienības vadītājs nedēļas laikā pēc iesnieguma saņemšanas. Gadījumos, kad bakalaura darba tulkojamais materiāls prasa no studenta padziļinātas vai kādas speciālas zināšanas, var tikt pieaicināts atbilstošos jautājumos kompetents konsultants (jāsaskaņo ar Valodu institūta vadītāju, izsakot šādu lūgumu savā iesniegumā).

Students precizē un saskaņo izvēlēto tematu ar bakalaura darba vadītāju, vienojas par darba plānu. Izvēlēto tematu studentam ir jāpaziņo struktūrvienībai nedēļas laikā pēc zinātniskā vadītāja apstiprināšanas. Studentu bakalaura darbu tematus apstiprina ar Lietišķās valodniecības institūta direktores rīkojumu.

Lai veicinātu bakalaura darba izstrādāšanas savlaicīgumu un ritmiskumu, Lietišķās valodniecības institūta direktore ieceļ konsultatīvās pārbaudes pasniedzēju, kurš pēc struktūrvienības sēdē apstiprināta grafika pārbauda katra studenta darbu. Pārbaudes rezultāti tiek ņemti vērā RTU Lietišķās valodniecības institūta Padomes sēdē, lemjot par studenta pielaišanu pie darba aizstāvēšanas.

Gadījumā, ja pilnībā noformēts darbs netiek iesniegts noteiktā termiņā, struktūrvienības vadītājam ir tiesības atlikt aizstāvēšanu uz nākošo studiju semestri vai gadu.