Akadēmiskā personāla pētnieciskā darbība

Viens no būtiskiem mācību spēku zinātniskās un metodiskās darbības rādītājiem ir viņu publikācijas un dalība starptautiskās konferencēs un semināros. Nozīmīgākās starptautiskās konferences, kurās Lietišķās valodniecības institūta mācībspēki pēdējo gadu laikā (2008. - 2011. g.) ir piedalījušies ar referātiem, kā arī ir publicējuši vairākus nozīmīgus rakstus.

Mācību grāmatas/zinātniskās mongrāfijas:

 • Iļjinska, L., Nītiņa, D., Platonova, M., Nozīme valodā: lingvistiskie un ekstralingvistiskie aspekti – mācību grāmata; Rīga: RTU Izdevniecība, 2008, 306. lpp.
 • Iljinska L., (2007) English for Science and Technology: Course, Design, Text Analysis, Research Writing, RTU Punlishing House, Riga, 216.pp.
 • Iljinska L., (2008) English in Focus, RTU Punlishing House, Riga, 174 pp.
 • Nītiņa, D., Valodniecības jautājumi, RTU Izdevniecība, Rīga, 2007.
 • Platonova, M., Terminu darināšana un lietošana tematiskajā laukā „vide un ekoloģija”: kontrastīvā analīze – promocijas darba kopsavilkums; Rīga: RTU Izdevniecība, 2011, 55. lpp.

Raksti recenzētos izdevumos (LZP apstiprinātie izdevumi):

 • Iļjinska, L., Smirnova, T., ‘Hyponymy in Text Organisation Models’, Starptautiskā zinātniskā konference: „Vārds un tā pētīšanas aspekti”, Rakstu krājuma 2. daļa, Liepāja, 2010, 105.-112. lpp.
 • Iļjinska, Z. Seņko. ‘Why Develop a Terminology Standard?’, Starptautiskā zinātniskā konference: „Vārds un tā pētīšanas aspekti”, Rakstu krājuma 2. daļa, Liepāja, 2009, 82. – 90. lpp.
 • Liokumoviča I., ‘English Scientific-Technical Discourse Corpus: the Extraction of Essential Information’, Starptautiskā zinātniskā konference: „Vārds un tā pētīšanas aspekti”, Rakstu krājuma 2. daļa, Liepāja, 2009, 168. – 176. lpp.
 • Platonova M., - ‘Environment - Related Terminology Formation and Translation, Starptautiskā zinātniskā konference: „Vārds un tā pētīšanas aspekti”, Rakstu krājuma 2. daļa, Liepāja, 2009, 231. – 239. lpp.
 • Platonova M., - ‘Special Vocabulary Classification in the Environment-Related Texts, Starptautiskā zinātniskā konference: „Vārds un tā pētīšanas aspekti”, Rakstu krājuma 2. daļa, Liepāja, 2010, 244. – 252. lpp.
 • Platonova M., ‘The Role of Lexical Cohesive Devices in the Environment-Related Texts: Contrastive Study - Starptautiskā zinātniskā konference: „Vārds un tā pētīšanas aspekti”, Rakstu krājuma 2. daļa, Liepāja, 2008, 139-152 lpp.
 • Smirnova T., ‘Linguistic Iconicity in Rendition of Expressive Texts: Lost in Translation?’, Starptautiskā zinātniskā konference: „Vārds un tā pētīšanas aspekti”, Rakstu krājuma 2. daļa, Liepāja, 2008, 198.-298. lpp.
 • Smirnova, T., ‘Onomatopeia in Phonosemantic Perspective’,  Starptautiskā zinātniskā konference: „Vārds un tā pētīšanas aspekti”, Rakstu krājuma 2. daļa, Liepāja, 2009, 278.-287. lpp
 • Smirnova, T., ‘Sound Symbolism in Phonosemantic Perspective’, Starptautiskā zinātniskā konference: „Vārds un tā pētīšanas aspekti”, Rakstu krājuma 2. daļa, Liepāja, 2010, 312.-322. lpp.

Publikācijas starptautiski citējamos izdevumos:

 • Iļjinska, L., Smirnova, T., ‘Pragmatic Aspects of Scientific-Technical Text Analysis’, Pragmatic Perspectives of Language and Linguistics Volume II: Pragmatics of Semantically-Restricted Domains, ed. by I. Witczak-Plisiecka, Newcastle: Cambridge Scholars Publishing, 2010, 311.-338. lpp.
 • Platonova M., ‘Language Use: Translation of English Environment-Related Terminology’, Pragmatic  Perspectives of Language and Linguistics Volume II: Pragmatics of Semantically-Restricted Domains, ed. by I. Witczak-Plisiecka, Newcastle: Cambridge Scholars Publishing, 2010, pp. 339 – 359;
 • Rumpite D.  Creative E-course Model in English for Engineering Students. In: Journal of Research in Pedagogy and Psychology  “Signum Temporis”. International editorial board (Eds) I.Gutberga, USA; prof. H.Scharch, Austria; prof. S.Gies, Germany, prof. A.Szerlag, Poland), Vol. 1, Nr 1, March 2008, Riga, Riga Teacher Training and Educational Management Academy. Rīgas komercfirma „S&G”.  ISSN 1691-4929, p. 54.-63. Available also at   http://www.rpiva.lv/index.php?mh=signum_1 and VERSITA Emerging Science Publishers date base;
 • Rumpite D., Implementation of the ‘Consumer Citizenship Education Guidelines’ in the Online Studies of English for Engineering Students’. ‘Assessing Information as Consumer Citizens’. Proceedings of the 5th international conference of the Consumer Citizenship Network. Tallinn, Estonia, 2008. p. 227-240. (Eds) A.Klein, V.W.Thoresen. Hedmark University College, Norway;
 • Rumpite D., Zuga B., New Applications of Computer Based Testing in ESP. Zinātnisko rakstu krājums “Valoda. Tulkošana. Starpkultūru komunikācija”. (Starptautiska redkolēģija) prof. J.Silis, Dr. A.Skrabane, prof. A.Veisbergs, E.Maagero, Dr. I.Klijunaite, et.al. Ventspils augstskola, 2008, 74.-79. lpp.
 • Rumpite D., Zuga B., Ritins D. Development of Online Course Design and Delivery Approach in Creative Learning of English for Specific Purposes (ESP). In: Research papers of the International Nordic-Baltic conference of the World Federation of Language Teacher Associations (FIPLV) “Innovations in Language Teaching and Learning in the Multicultural Context’.  (Eds.) Asoc. prof. D.Rumpite, Latva;  prof. T.Siek-Piskozub, Poland; prof. K.Makinen, Finland; prof. K.Schreder, Germany, asoc. prof. L.Kaminskiene, Lithuania, et. al.  (Pasaules Valodu skolotāju federācijas Ziemeļvalstu-Baltijas valstu starptautiskās konferences   ‘Inovācijas valodu mācīšanā un apguvē starpkultūru kontekstā’ zinātniskie raksti ‘Rīga: SIA “Izglītības soļi”.  Iekļauts ASV Kongresa bibliotekas datu bāzē;
 • Rumpite. Implementation of the ‘Consumer Citizenship Education Guidelines’ in the Online Studies of English for Engineering Students’. In: collection of research papers “Assessing Information. Consumer Citizenship: Promoting New Responses” International editorial board. (Eds.) A.Klein, Dr. V. W.Thoresen, et. al. Vol. 4. Hedmark, Norway. 2008, p. 139-157

 

Publikācijas zinātniskajos rakstu krājumos:

 • Platonova M., Similarity of Term Meaning: Variants and Doublets // Contrastive and Applied Linguistics. - XVI. red. prof. A. Veisbergs, Rīga, Latvijas Universitāte, (2011) 29.-42. lpp.
 • Žučenko A., Task-oriented Approach to Cross-cultural Awareness Development // Германистика на рубеже тысячелетий. Сборник материалов международной научно-практической конференции. Нижегородский государственный лингвистический университет, Набережночелнинский филиал, 2008, с. 153 -156;
 • Žučenko A., Лингвострановедческий компонент обучения иностранным языкам в профессионально ориентированном контексте // Россия и мир. Гуманитарные проблемы. Межвузовский сборник научных трудов. Выпуск 16, Санкт-Петербургский государственный университет водных коммуникаций, 2009, с. 287 – 291;
 • Žučenko A., Interneta resursu integrācija valodu apmācībā specialitātē // Lingvistikas un lingodidaktikas aktuālās problēmas lietišķajā saskarsmē jauno izglītības tehnoloģiju kontekstā.  Starptautiskās zinātniski praktiskās konferences materiāli. KF Ārlietu ministrijas Maskavas Starptautisko attiecību institūts (universitāte). 3. Sējums, Maskava, 2010,  lpp. 35 – 42;
 • Žučenko A.,Interneta video resursu izmantošana prasmju un iemaņu kompleksa attīstībā, angļu valodas apmācībā speciāliem mērķiem // Mūsdienu izglītības problēmas. Starpaugstskolu zinātniski praktiskā un mācību metodiskā konference. Raksti. Transporta un sakaru institūts, Rīga, 2010, lpp. 13 – 19;
 • Žučenko A.,Macību processa organizācija ar elektronisko mācību līdzekļu izmantošanu // Valoda un starpkultūras komunikācija. Otrās starptautiskās zinātniski praktiskās konferences materiāli. 2. Sējums, Novgorodas Valsts universitāte, Velikij Novogorod, 2011,  lpp. 317 – 320

 

Publikācijas starptautisko zinātnisko konferenču un kongresu rakstu krājumos:

 • Iļjinska, L., Scientific Technical Text Analysis: Pragmatic Aspects, Lost and Found in Translation, Riga, Starptautiskā zinātniskā konference5th Symposium on Pragmatic Aspects of Translation, Latvijas Universitāte, Rīga, 2009, 101.-118. lpp.
 • Iļjinska, L., Smirnova, T., Internationalization of Contemporary Scientific-Technical Vocabulary – Starptautiskā zinātniskā konference: English – the Lazy Way out? Maybe … But Is It Worth It, Rīga: SIA Jumi, 2008, pp. 67-83
 • Liokumoviča I., ‘Some Pecularities of Assessing Information in Higher Economic Education in the Focus of Consumer Citizenship’, Assessing Information as Consumer Citizens: Proceedings of the Fifth International Conference of the Consumer Citizenship Network, Norway: Hogskolen i Hedmark, 2008, pp. 189. - 195.; 
 • Liokumoviča I., ‘Towards Written Scientific-Technical Discourse Analysis:Statistical and Transformational Methods’, 3rd International Scientific Conference "Aspects of Language Functioning in Different Linguistic, Didactic and Sociocultural Contexts", Vilnuis,Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2008, pp. 112. - 119.;
 • Platonova M., ‘Pragmatic Aspects of Environment - Related Terminology Formation and Translation’, raksts CD formā, Starptautiskā zinātniskā konference Applied Linguistics for Specialised Discourse, Rīga, Latvijas Universitāte, 2009.
 • Platonova M., ‘Standards of Textuality and Translation of the Environment-Related Terminology’ – Starptautiskā zinātniskā konference: English – the Lazy Way out? Maybe … But Is It Worth It, Rīga: SIA Jumi, 2008, 35. – 47. lpp.
 • Platonova M., ‘Structural Representation of Terminology in Environment-Related Texts, Lost and Found in Translation, Riga, Starptautiskā zinātniskā konference5th Symposium on Pragmatic Aspects of Translation, Latvijas Universitāte, Rīga, 2009, 172.-186. lpp.
 • Rumpite D., Visocka I., Markova J., Dubova N.  Creativity in the Translation of Technical Texts. Proceedings of the international conference “Towards a Better Language Education”. Lietuvos kalbu pedagogu asociacija..International editorial board (Eds.) D.Cunningham, Australia; Dr. O.Medvedeva, Lithuania; Dr. D.Rumpite, Latvia; Dr. L.Tamosiunaite, L.Uralova. (Electronic resource, CD),  Vilnius, Lithuania, 29-30 June, 2009, 1-7 p.;
 • Smirnova, T., Phonetic Stylistic Effects in Translation, Lost and Found in Translation, Riga, Starptautiskā zinātniskā konference5th Symposium on Pragmatic Aspects of Translation, Latvijas Universitāte, Rīga, 2009, 212.-231. lpp.

 

Piedalīšanās ar referātiem starptautiskās zinātniskās konferencēs un kongresos:

 • Iļjinska, L., Smirnova, T. – Conflicting Tendencies in the Development of Technical Language. Starptautiskā konference „Meaning, Contexts and Cognition”, Lodzā, Polijā, 24.26. martā, 2011;
 • Iļjinska, L., Smirnova, T. – Hyponymy in Text Organization Models, Starptautiskā zinātniskā konference: „Vārds un tā pētīšanas aspekti”, (27. – 28.11.2009), Liepāja: Liepājas Universitāte.
 • Iļjinska, L., Smirnova, T. – Metaphorization vs. Formalization as Conflicting Tendencies in Technical Language, Starptautiskā zinātniskā konference: „Vārds un tā pētīšanas aspekti”, (2. – 3.12.2010.), Liepāja: Liepājas Universitāte.
 • Iļjinska, L., Smirnova, T. – Pragmatic Aspects of Scientific Technical Text Analysis, Starptautiskā zinātniskā konference 4th Lodz Symposium New Developments in Linguistic Pragmatics, (14. – 17.05.2008.) Lodzā, Polijā.
 • Liokumoviča, I., 6th Longman ELT Conference  „New Trends and Tendencies in the Development of the Engish Language”, 2010.g. 31. martā,  Rīga, Latvija. Pedagogu profesionālās pilnveides programma ‘Informācijas tehnoloģiju izmantošanas iespējas angļu valodas apguvē ’(3.modulis, A) (8 stundas), Rīgas Izglītības un Informatīvi Metodiskais Centrs, 2010 g. 31. martā
 • Platonova M., - Similarity of Meanings of Terms: Synonymy, Variations and Doublets, Starptautiskā zinātniskā konference: „Vārds un tā pētīšanas aspekti”, (2. – 3.12.2010.), Liepāja: Liepājas Universitāte.
 • Platonova M., - Special Vocabulary Classification in the Environment-Related Texts, Starptautiskā zinātniskā konference: „Vārds un tā pētīšanas aspekti”, (27. – 28.11.2009), Liepāja: Liepājas Universitāte.
 • Platonova M., Language Use: Translation of English Environment-Related Terminology, Starptautiskā zinātniskā konference4th Lodz Symposium New Developments in Linguistic Pragmatics, (14. – 17.05.2008.) Lodzā, Polijā.
 • Platonova M., Pragmatic Aspects of Environment - Related Terminology Formation and Translation,Starptautiskā zinātniskā konference Applied Linguistics for Specialised Discourse (22.-23. 05. 2009.), Rīga: Latvijas Universitāte.
 • Platonova M., Structural Representation of Terminology in Environment-Related Texts, Lost and Found in Translation, Riga, Starptautiskā zinātniskā konference5th Symposium on Pragmatic Aspects of Translation, (14.-15.04.2009) Rīga: Latvijas Universitāte.
 • Roskoša, A., (2011).Factors Influencing Russian Speaking Students’ Feeling of Belonging to Promote Their Social Integration Process at the University and Society. BCES (Bulgarian Comparative Education Society) zinātnisko rakstu krājumā;
 • Roskoša, A., „Current Foreign Language Teaching Policy in Europe”, Uzstāšanās ar prezentāciju „The Importance of Teaching and Learning Methods in the Process of Acquisition of Foreign Languages” Antālijā, Turcijā 04.07. – 18.07.2010.
 • Roskoša, A., Piedalīšanās PTPI’s (People to People International) starptautiskajā konferencē „Unity in Diversity” Uzstāšanās ar prezentāciju „The Factors Influencing Russian Speaking students Integration Process in the Learning and Social Environment of Riga Technical University”, Pečā, Ungārijā, 20.05. – 23.05. 2010.
 • Roskoša, A., Piedalīšanās starptautiskajā seminārā „Teaching in a Muticultural Classroom”, uzstāšanās ar prezentāciju „The Teaching/Learning Methods, Means, Forms Promoting Russian Speaking Students Integration Process at Riga Technical University”, Borganes, Islandē.27.03. - 02.04. 2010.
 • Rumpīte D.  - Creative E-course Model in English for Engineering Students. 4. starptautiskajā zinātniskajā konferencē “Teorija praksei mūsdienu sabiedrības izglītībā”. 4th international scientific conference “Theory for Practice in the Education o Contemporary Society”. Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola. Rīga, RPIVA, 2008.g. 13.-15. marts.
 • Rumpīte D.  - Creative E-course Model in ESP for Engineering Students: a Pilot Case (“Radošs e-kursa modelis angļu valodā inženierzinātņu studentiem’) starptautiskajā konferencē ‘Language as a Pathway to a Multilingual Europe’, Viļņa, 20-21 jūnijs, 2008.
 • Rumpīte D. - Online Course Design for Integrating Creative Learning Methodology With the Study of English for Engineering Students. 10th International Conference on Education. Athens, Athens Institute for Education and Research, Greece. 26-29th May, 2008.
 • Rumpīte D.,   - Laterālās domāšanas specifika angļu valodas apguvē inženierzinātņu jomā tehniskā augstskolā (“The Specifics of Lateral Thinking of Engineering Students in Mastering ESP at Technical University”).  Starptautiskā konference “Kreativitātes diagnostikas un attīstības nozīme cilvēkresursu attīstībā”. RPIVA, 05.-06.11.2010.  
 • Rumpīte D.,  - Conceptual Approach to the Design of a Creative E-ccourse Model for Engineering Students. 9th IEEE international conference on Advanced Learning Technologies (ICALT 2009). Riga, Latvia, 15-17 July, 2009.
 • Rumpīte D.,  et.al.  - Creativity in the Translation of Technical Texts.  13. starptautiskā zinātniskā konference “Vārds un tā pētīšanas aspekti”. Liepājas universitāte. 2008.g. 27.-28. nov.
 • Rumpīte D.,  et.al. - Sustainability as a Core Component of Engineering English at Technical University, starptautiskā  ERASMUS projekta “Partnership for Education and Responsible Living” (PERL)  konferencē “Enabling Responsible Living.”  Istanbula, Turcija, Maltepes universitāte, 13.-15 March, 2011;
 • Rumpīte D., - Implementation of the Consumer Citizenship Guidelines in the E-course of English for Engineering Students, starptautiskajā ERASMUS projekta ERASMUS projekta ‘Consumer Citizenship Network’ (CCN) (“Pilsoniskās patērētājizglītības attīstība)  konferencē “Assessing Information as Consumer Citizens’, Tallina, 2008.g. 5.-6. maijs.
 • Rumpīte D., - Inženierzinātņu studentu radošas sadarbības modeļa izstrāde angļu valodas e-studiju kursā (Development of Creative Teamwork Model of Engineering Students in their Online Studies of English”) Rīgas Tehniskās Universitātes ‘Inovāciju un jauno tehnoloģiju konferencē’. 2008.g. 19. sept.
 • Rumpīte D., - Inženierzinātņu studentu radošas sadarbības modeļa izstrāde angļu valodas e-studiju kursā. RTU Inovāciju un jauno tehnoloģiju konference. Rīga, 2008.g. 19. sept.
 • Rumpīte D., - Online Course Design and Delivery Approach in Creative Learning of ESP: a Pilot Case, ICC international conference “Creativity and Innovation”. Florence, Italy.27-28 March, 2009. 
 • Siliņa, I., - Aizguvumu pētniecība latviešu un vācu valodā, Starptautiskā zinātniskā konference: „Vārds un tā pētīšanas aspekti”, (27. – 28.11.2009), Liepāja: Liepājas Universitāte.
 • Smirnova T., - Phonoeasthesia in Operative Texts, Starptautiskā zinātniskā konference: „Vārds un tā pētīšanas aspekti”, (2. – 3.12.2010.), Liepāja: Liepājas Universitāte.
 • Smirnova T., - Sound Symbolism in Phonosemantic Perspective, Starptautiskā zinātniskā konference: „Vārds un tā pētīšanas aspekti”, (27. – 28.11.2009), Liepāja: Liepājas Universitāte.

 

Publicēšanai pieņemtie raksti recenzētajos zinātniskajos izdevumos:

 • Iļjinska, L., Smirnova, T. ‘Conflicting Tendencies in the Development of Technical Language’. Starptautiskā konference „Meaning, Contexts and Cognition”, Lodzā, Polijā, raksts pieņemts publicēšanai – izdošanas gads 2011.
 • Iļjinska, L., Smirnova, T. ‘Metaphorization vs. Formalization as Conflicting Tendencies in Technical Language’, Rakstu krājuma 2. daļa, Liepāja, raksts pieņemts publicēšanai – izdošanas gads 2011.
 • Platonova M. ‘Similarity of Term Meaning: Synonymy’ Starptautiskā zinātniskā konference: „Vārds un tā pētīšanas aspekti”, Rakstu krājuma 2. daļa, Liepāja, raksts pieņemts publicēšanai – izdošanas gads 2011.
 • Roskoša, A. ‘Mazākumtautību studentu integrācijas sabiedrībā sekmēšana angļu valodas un citu mācību priekšmetu apguvē tehniskajā augstskolā’Starptautiskā zinātniskā konference: „Vārds un tā pētīšanas aspekti”, Rakstu krājuma 2. daļa, Liepāja, raksts pieņemts publicēšanai – izdošanas gads 2011.
 • Smirnova T., - ‘Phonoeasthesia in Operative Texts’, Starptautiskā zinātniskā konference: „Vārds un tā pētīšanas aspekti”, Rakstu krājuma 2. daļa, Liepāja, raksts pieņemts publicēšanai – izdošanas gads 2011.

 

Zinātniskajās konferencēs nolasītie un publicēšanai pieņemtie raksti:

 • Roskoša, A. Pedagoga loma mazākumtautību studentu integrācijas procesa vadībā Rīgas Tehniskās universitātes mācību un sociālajā vidē. Latvijas Universitāte, izdošanas gads 2011.
 • Roskoša, A. Mazākumtautību studentu motivācijas mācīties un profesionāli pilnveidoties attīstīšana kā viņu integrācijas sabiedrībā veicinošs priekšnoteikums.Iesniegts publicēšanai Daugavpils universitātes rakstu krājumā, izdošanas gads 2011.
 • Roskosa, A. Aspects of Non Latvian Speaking Students’ Integration Process in the Learning and Social Environment of the Riga Technical University.Sagatavots publicēšanai Viļņas Gediminas Tehniskās universitātes zinātnisko rakstu krājumā, izdošanas gads 2011.