Diskusiju klubs

Studentu iesaistīšana pētnieciskajā darbā

Studenti ar patstāvīgi izstrādātiem referātiem / ziņojumiem piedalās semināros un konferencēs. Pētnieciskos elementus satur visi studentu patstāvīgi sagatavotie referāti, semestra darbi un it īpaši bakalaura darbs, kura neatņemama sastāvdaļa ir teorētiskā daļa.

Studenti piedalās ikgadējā RTU Studentu zinātniskajā konferencē, viņiem ir iespēja publicēt tēzes konferences tēžu krājumā. Daži raksti, kuru līdzautori bija RTU LVI studenti, tika publicēti starptautisko konferenču rakstu krājumos:

  • Iļjinska L., Seņko Z., ‘Why Develop a Terminology Standard?’, Starptautiskā zinātniskā konference: „Vārds un tā pētīšanas aspekti”, Rakstu krājuma 2. daļa, Liepāja, 2009, 82. – 90. lpp.
  • Rumpite D., Visocka I., Markova J., Dubova N.  Creativity in the Translation of Technical Texts. Proceedings of the international conference “Towards a Better Language Education”. Lietuvos kalbu pedagogu asociacija..International editorial board (Eds.) D.Cunningham, Australia; Dr. O.Medvedeva, Lithuania; Dr. D.Rumpite, Latvia; Dr. L.Tamosiunaite, L.Uralova. (Electronic resource, CD),  Vilnius, Lithuania, 29-30 June, 2009, 1-7 p.

Lai motivētu studentus aktīvāk iesaistīties pētnieciskajā darbā, Lietišķās valodniecības institūta administrācija kopā ar LVI studentu pašpārvaldi nodibināja diskusiju klubu. Diskusijas kluba pārrunājamo jautājumu lokā ir gan teorētiskie pētījumi,  gan arī praktiskie sasniegumi valodniecībā un translatoloģijā. Diskusiju klubs tiek atklāts, lai dažādu nozaru profesionāļu, studentu un citu interesentu lokā pārrunātu translatoloģijas jomā aktuālu tēmu teorētiskos un praktiskos aspektus.

Katrā diskusijā ir plānots iesaistīt ne tikai LVI mācībspēkus un studējošos, bet arī praktizējošos tulkus/tulkotājus, akadēmisko personālu no dažādām mācību iestādēm un citus interesantus. Diskusiju klubs ir iecerēts, kā radoša darbnīca mūsdienās nozīmīgu un komplicētu problēmu apspriešanā, problēmu apzināšanā un risinājumu meklēšanā.

Kontaktpersona:

Zane Seņko

Adrese: Meža ielā 1/1 – 409. kabinets

Tālrunis: 67089501
Fakss: 67089539
E-pasts: zane.senkobf53d4d30e1632cec36d5e06b9144949 rtu.lv

 

 

Syndicate content