Informācija personālam

Promocijas darba aizstāvēšana

Latvijas Universitātes Valodniecības zinātņu nozares promocijas padomes atklātā sēdē 2011. gada 1. jūnijā docente Marina Platonova is aizstāvējusi promocijas darbu "Terminu darināšana un lietošana tematiskajā laukā 'vide un ekoloģija': kontrastīvā analīze (angļu un latviešu valodā)" un viņai tika piešķirts filoloģijas doktora (Dr. philol.) zinātniskais grāds valodniecības zinātņu nozares sastatāmās valodniecības apakšnozarē.

Institūta nosaukuma maiņa un reorganizācija

Valodu institūta administrācija informē, ka ar 2011. gada 1. jūliju institūts ir mainījis savu nosaukumu uz Lietišķās valodniecības institūtu. Angļu valodas profesora grupa tika pārdēvēta par Speciālā lietojuma valodu katedru, savukārt Latviešu valodas profesora grupa un Vācu valoda profesora grupa tika apvienotas un pārdēvētas par Tehniskās tulkošanas katedru

Augstākās izglītības studiju programmu vērtēšanu virzienā „Tulkošana”

Par augstākās izglītības studiju programmu vērtēšanu virzienā „Tulkošana”

Augstākās izglītības padome (turpmāk – AIP) sadarbībā ar nodibinājumu „Augstākās izglītības kvalitātes novērtēšanas centrs” (turpmāk – AIKNC) un Izglītības kvalitātes valsts dienestu (turpmāk – IKVD) no 2011.gada 9.maija līdz 2013.gada 30.aprīlim īsteno Eiropas Sociālā fonda projektu „Augstākās izglītības studiju programmu izvērtēšana un priekšlikumi kvalitātes paaugstināšanai”, vienošanās Nr.2011/0012/1DP/1.1.2.2.1/11/IPIA/VIAA/001 (turpmāk – Projekts). Projekta galvenie mērķi ir:

 • atbilstoši grozījumiem Augstskolu likumā, sagatavot un nodrošināt pāreju no augstākās izglītības studiju programmu akreditācijas uz augstākās izglītības studiju virzienu akreditāciju, izmantojot Eiropas Savienības struktūrfondu līdzekļus;
 • augstākās izglītības programmu ilgtspējas, resursu pietiekamības, kvalitātes, sadarbības un pārklāšanās izvērtējums pa studiju virzieniem.

Projekta rezultātā tiks nodrošināta visu Latvijas augstākās izglītības institūciju (turpmāk – AII) studiju programmu, kuras sagrupētas 28 virzienos, izvērtēšana. Lai nodrošinātu studiju programmu vērtēšanu pa virzieniem, tiek veidotas ekspertu grupas, kurās iekļauti ārvalstu eksperti, Latvijas eksperts un pārstāvis no Latvijas Darba devēju konfederācijas un Latvijas Studentu apvienības.
Studiju programmas virzienā „Tulkošana” plānots vērtēt no 2011.gada 17.oktobra. Plānotie eksperti studiju programmu virzienā „Tulkošana” vērtēšanai:

 • ārvalstu eksperti:
  • Dr. Luise Liefländer-Leskinen, Finalnd, Universität Eastern Finland, Universität Ost-Finnland - Philosophische Fakultät Institut für Fremdsprachen und Übersetzungswissenschaft;
  • Mr. Konrad Fuhrmann, Germany, ex-representative of European Commission to Latvia;
  • Ms. Jolita Butkiene, Lithuania, University of Management and Economics, Studies department, Vice-Dean for Projects;
  • Assoc.prof. Ligija Kaminskienė, Lithuania, Law University of Lithuania, Head of the Department of Foreign Languages;
 • Latvijas eksperts:
  • Ms. Gaida Zirdziņa, Latvia, Ex-head of Department of the Translation and Terminology Centre;
 • Latvijas Studentu apvienības deleģētais pārstāvis:
  • pašlaik nav deleģēts;
 • Latvijas Darba devēju konfederācijas deleģētie pārstāvji:
  • Mr. Vasilijs Ragačevičs, Latvia, Deputy Director of „Skrivanek Baltic”, Ltd;
  • Ms. Aiga Veckalne, Latvia, Manager of foreign branches of „Skrivanek Grupa”, Ltd.

Baibas Grandovskas vieslekcijas Lietišķās valodniecības institūta darbiniekiem

2011. gada no 10. līdz 21 oktobrim RTU Lietišķās valodniecības institūtā viesosies Eiropas Komisijas Tulkošanas Ģenerāldirektorāta pārstāve Baiba Grandovska. Savas vizītes Latvijā ietvāros viņa apmeklēs nodarbības bakalaura studiju programmā "Tehniskā tulkošana" un nolasīs lekcijas un seminārus institūta akadēmiskajam personālam un studiju programmas "Tehniskā tulkošana" vecāko kursu studentiem.

Lekcijas laikā B. Grandovska iepazīstinās ar tehniskiem tekstiem (no savas specializācijas - enerģijas tirgus un klimata politika), pastāstīs par praktiskajām tulkošanas problēmām, par Komisijas tulkotāja ikdienu, terminoloģijas darbu, par datubāzēm un datorprogrammām, ko izmanto ES, par darba un prakses iespējām Tulkošanas Ģenerāldirektorātā, par īpatnībām, kādas rada latviešu valodas vienlīdzīgais statuss starp citām ES oficiālajām valodām.

Lekciju laiks un vieta:

12.10.2011. - 14:30 - 16:00 - Meža ielā 1/1 - 412. telpā.

17.10.2011. - 14:30 - 16:00 - Meža ielā 1/1 - 412. telpā.

19.10.2011. - 14:30 - 16:00 - Meža ielā 1/1 - 412. telpā.

 

 

 

Syndicate content