Akadēmiskais personāls

Akadēmiskā personāla atlases, atjaunošanas, apmācības un attīstības politika

RTU Lietišķās valodniecības institūtā akadēmiskais personāls ir izveidots atbilstoši LR Augstskolu likumam un RTU Satversmei. Tas tiek aprēķināts, pamatojoties uz studējošo skaitu un mācību slodzi atbilstošajās struktūrvienībās. 

Mācībspēku personāls ir stabils un varošs, piedalās konferencēs, semināros un citos ar kvalifikācijas celšanu saistītos pasākumos, turpina izglītību doktorantūrā.

Mācībspēki tiek pieņemti darbā konkursa kārtība, kuru reglamentē RTU nolikums „Par docentu, lektoru un asistentu ievēlēšanas kārtību”. Kandidējot konkursā uz vakantajām mācību spēku vietām RTU Valodu institūtā pirmo reizi, pieteikumu iesniedzējiem ir jāizstrādā nodarbību konspekti. Ja akadēmiskā amata pretendents līdz vēlēšanām nav strādājis par mācībspēku RTU, struktūrvienības vadītājs organizē arī akadēmiskā amata pretendenta atklāto lekciju vai praktisko nodarbību. Ja akadēmiskā amata pretendents līdz vēlēšanām ir strādājis par mācībspēku RTU, tad struktūrvienības vadītājs sadarbībā ar studentu pašpārvaldi organizē studentu aptauju par pretendentu.

Bakalaura un maģistra profesionālo studiju programmu “Tehniskā tulkošana” atsevišķu studiju kursu realizācijai tiek pieaicināti arī stundu pasniedzēji.

Bakalaura un maģistra profesionālo studiju programmās tiek praktizēta vieslektoru uzaicināšana atsevišķu lekciju kursu un praktisko nodarbību vadīšanai. Jau sen ir izveidojusies laba sadarbība ar dažādām augstskolām ārzemēs: Maincas Universitāti (Vācija), Orhusas Universitāti (Dānijā), Adelaidas Universitāti (Austrālija), Viskonsīnas Universitāti (ASV). 

Syndicate content