Studentu pašpārvalde

LVI studentu pašpārvalde

Studējošie savu līdzdalību studiju procesa pilnveidošanā var realizēt tieši – izsakot savas vēlmes tiešajam mācību priekšmeta pasniedzējam, katedru vadītājiem, programmas direktoram vai, izmantojot savas tiesības, ar studentu pašpārvaldes palīdzību.

Īpaša nozīme ir studējošo aptaujām, kuras regulāri tiek organizētas un objektīvi parāda studentu viedokli gan par konkrētu studiju kursu, gan par studiju procesa organizāciju.

Kopš profesionālās augstākās izglītības studiju programmas „Tehniskā tulkošana” izveides laikiem institūtā aktīvi darbojas studentu pašpārvalde. Tā ir draudzīga un tradīcijām bagāta studentu organizācija, kuras dalībnieki ir aktīvi iesaistīti šādās darbības sfērās:

  • studentu interešu pārstāvniecība Lietišķās valodniecības institūta Padomē;
  • studentu konsultēšana neskaidros jautājumos, studiju kvalitātes pārraudzība;
  • sociālo lietu un interešu konfliktu jautājumu risināšana;
  • institūta studentu pašpārvalžu vēlēšanu rīkošana;
  • studiju pasākumu organizēšana (dažādu lekciju un semināru organizēšana par aktuālākajiem jautājumiem translatoloģijas jomā);
  • zinātnes pasākumu organizēšana (diskusiju kluba darbības administrēšana);
  • kultūras pasākumu organizēšana (tematisko pasākumu (spāņu kultūras tradīcijas, britu lietišķā etiķete u.c.) organizēšana);
  • sadarbība ar citām studentu organizācijām.

Vairāki Lietišķās valodniecības institūta absolventi, turpinot savu darbu Rīgas Tehniskajā universitātē, aktīvi piedalās pašpārvaldes darbībā, lai palīdzētu jaunāko kursu studējošajiem ātrāk un efektīvāk atrisināt visas problēmas un neskaidrības.

 

Syndicate content